Bočan & spol. - Vybavení pro volný čas, obchod a velkoobchod s westernovými doplňky a ještě něco navíc

vyhledat v katalogu
V košíku máte 0 položek za 0Kč
.
BOČAN & spol - reklamační řád
1. Všeobecné podmínky
Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje výrobku odběrateli. Nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka (např. podléhají běžnému opotřebení jejich používáním.)
1.1.
Při velkoobchodním prodeji je prodej uskutečňován na základě obchodního zákoníku. Má se za to, že zboží v těchto případech není určeno pro spotřebu, ale pro další prodej. Záruční list vyplňuje koncový prodejce - samozřejmě sjednaná délka odpovědnosti firmy BOČAN & spol. za vady tím není dotčena a záruku lze uplatnit stejným způsobem jako při maloobchodním prodeji.
1.2.
Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Záruka poskytovaná firmou BOČAN & spol. se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo doporučený rozsah teplot či prudkým přechodem teplot prostředí.
1.3.
Odběratel je povinen zboží dodané firmou BOČAN & spol. prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je odběratel povinen firmu BOČAN & spol. o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.
1.4.
Záruční podmínky se vztahují pouze na zboží uchovávané ve vhodných podmínkách tzn. v suchém prostředí a teplotě 15-25 stupňů Celsia.
1.5.
Vznikne-li na zboží dodaném obchodem BOČAN & spol. reklamovatelná vada, může odběratel uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.
1.6.
Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na naši adresu: BOČAN & spol. U Družstva Ideál 8, 140 00 Praha 4., resp. na e-mailové adrese: info@bocanpraha.cz.
1.7.
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno odběratele, úplnou adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popis, jak závada vznikla.
1.8.
Po obdržení oznámení o závadách BOČAN & spol. informuje odběratele do třech pracovních dnů o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má odběratel vadné zboží doručit (sídlo BOČAN & spol., autorizovaný servis apod.).
1.9.
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby odběratel byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
1.10.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má odběratel možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
1.11.
BOČAN & spol. nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
1.12.
2. Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
V případě, že se odběratel rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k firmě BOČAN & spol.. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí BOČAN & spol.. Pokud odběratel obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně a v případě uznané reklamace, uhradí BOČAN & spol. poštovné za tuto zásilku poškozenému odběrateli v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí BOČAN & spol.
2.1.
3. Upozornění
Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku ! BOČAN & spol. si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku od odběratele odeslané na dobírku - bez předešlé dohody!
3.1.
Pecho-it.cz & Foxlea Design © 2006-2008 | Poslední aktualizace proběhla dne 6.12.2023
Jste v pořadí
20972802097280209728020972802097280209728020972802097280
hostem - díky!